Integritetspolicy

 

§1 Vem är administratör för dina personuppgifter?

Dataadministratör är Dawid Maksymilian Wosko som driver en verksamhet under namnet Soeks Scandinavian Group AB, Johannesfredsvägen 156, 168-68 Bromma Stockholm, Sverige, EU VAT: SE559355370301. Du kan kontakta Administratören genom att skriva till e-postadressen: info@soeks.se.

 

§2 För vilket syfte samlar vi ​​dina uppgifter och hur länge lagrar vi dem?

Vi kan behandla dina uppgifter för följande ändamål:

1. Kommunicera med dig, inklusive att svara på frågor som skickas via kontaktformuläret, e-post, etc.;

Uppgifterna kommer att behandlas baserat på Administratörens legitima intresse, i form av kommunikation med Användarna av Webbplatsen. Dina uppgifter kommer att behandlas inte längre än tills du gör en invändning eller till dess att affärsändamålet upphör. Att tillhandahålla dessa uppgifter är frivilligt, men samtidigt nödvändigt för kommunikation med dig. Uppgifter kan även komma att behandlas under arkiveringsprocessen för interna ändamål, baserat på Handläggarens berättigade intresse, tills en invändning görs eller affärsändamålet upphör.

2. Ingående av ett kontrakt och dess genomförande (beställning);

3. Fastställa, försvara och driva anspråk;

4. Genomförande av rättsliga skyldigheter som åvilar administratören (inklusive skatte- och arkiveringsskyldigheter);

De uppgifter som är nödvändiga för ingående och fullgörande av avtalet kommer att behandlas under avtalets löptid, inklusive under genomförandet av de rättigheter som följer av avtalet, såsom rätten att göra ett klagomål under garantin. Att tillhandahålla dessa uppgifter är frivilligt, men samtidigt nödvändigt för att ingå och fullgöra avtalet.

Ytterligare uppgifter som lämnas för att bl.a. förbättring av avtalets fullgörande, kommer att behandlas inte längre än tills du gör en invändning eller affärsändamålet upphör, baserat på ett berättigat intresse i form av kundservice.

Efter denna tid kommer uppgifterna att behandlas under preskriptionstiden för anspråk, baserat på Administratörens berättigade intresse för att försvara sig mot anspråk, samt för att upprätta och driva anspråk.

Om uppgifterna är nödvändiga för att fullgöra de rättsliga skyldigheter som åvilar Administratören (såsom utfärdande och lagring av fakturor) - kommer uppgifterna att behandlas för detta ändamål i högst 6 år (arkiveringsskyldighet avseende bokföringshandlingar), om inte lagen kräver längre tid. period.

Uppgifterna kan även arkiveras för interna och statistiska ändamål, tills du gör en invändning eller affärsändamålet upphör, baserat på Administratörens berättigade intresse.

5. Tillhandahålla marknadsföringsinformation (t.ex. skicka ett nyhetsbrev och information om tjänster, produkter, kampanjer, gratis innehåll med andra verktyg, t.ex. chatbot, telefon);

Uppgifterna kommer att behandlas på grund av Administratörens berättigade intresse, i form av marknadsföring av Administratörens produkter och tjänster. Uppgifterna kommer inte att behandlas längre än tills du gör en invändning eller affärsändamålet upphör – beroende på vad som kommer först. Att tillhandahålla data är frivilligt, men nödvändigt för att få marknadsförings-/kommersiell information.

För att upprätthålla kommersiell kommunikation och telefonkommunikation behöver jag ditt samtycke. Du kan när som helst dra tillbaka den genom att klicka på länken i sidfoten i e-postmeddelandet eller genom att skriva till mig på adressen ovan.

6. Administration och förvaltning av webbplatsen och grupperna på sociala plattformar (inklusive Facebook (Meta), Instagram, LinkedIn), i fallet med databehandling på sociala plattformar, inklusive kommunikation och styrning av marknadsföringsinnehåll;

Dessa data kommer att behandlas endast när du bestämmer dig för att: gilla sidan / gå med i gruppen / välja alternativet "Följ" eller på annat sätt lämna dina uppgifter på plattformen som hanteras av mig, t.ex. i form av att posta eller kommentera. Uppgifterna kommer att behandlas under den tid sidan/gruppen existerar eller tills du gör en invändning, vilket kan göras genom att klicka på "Gilla", "Följ", ta bort kommentaren/inlägget eller på annat sätt som tillhandahålls i plattform/sida eller genom att kontakta mig. Observera att reglerna för sidan/fansidan/gruppen ställs in av administratören, medan reglerna för användning av den sociala nätverkswebbplatsen där sidan/fansidan/gruppen är placerad fastställs av den enhet som hanterar dessa portaler.

7. Analytisk och statistisk;

Databehandling för analytiska och statistiska ändamål består i synnerhet i analys av data som erhålls automatiskt vid användning av webbplatsen, inklusive cookies. Uppgifterna behandlas utifrån Administratörens berättigade intresse, i form av att anpassa webbplatsens innehåll till Användarens preferenser och optimera användningen av webbplatsen; skapa statistik som hjälper till att förstå hur användarna använder webbplatsen, vilket gör det möjligt att förbättra dess struktur och innehåll. Uppgifterna kan även arkiveras för interna och statistiska ändamål, baserat på Administratörens berättigade intresse, tills du gör en invändning eller affärsändamålet upphör.

8. Återvinning av avvisade vagnar;

I en situation där du inte fullföljer beställningen får du en påminnelse om den påbörjade men inte slutförda beställningen. Uppgifterna kommer att behandlas baserat på Administratörens legitima intresse, i form av att betjäna potentiella kunder och faktiska kunder. Dessa uppgifter kommer att behandlas under den tid som krävs för att uppnå affärsmål eller tills en invändning görs.

9. Posta kommentarer;

De uppgifter som är synliga på vår webbplats med den postade kommentaren behandlas av oss i syfte att administrera webbplatsen och för dess drift, och används även för att kommunicera med dig baserat på Administratörens berättigade intresse, under den tid som krävs för att uppnå affärsmål eller tills en invändning görs.

10. Marknadsföring och marknadsföring;

Om du förser oss med dina uppgifter, särskilt i form av en åsikt om en produkt eller tjänst, inklusive bilddata, kommer de att behandlas baserat på administratörens legitima intresse i form av marknadsföring, i syfte att förbättra kvalitet på tjänster och produkter samt marknadsföring av tjänster och administratörsprodukter. Dessa uppgifter kommer att behandlas under den period som krävs för att uppnå affärsmål eller tills en invändning görs. Att tillhandahålla data är frivilligt.

11. Samla in känsliga uppgifter;

Känsliga uppgifter samlas in för att fullgöra avtalet och dess korrekta fullgörande - baserat på ditt informerade och frivilliga samtycke - tills affärsändamålet upphör att existera eller samtycket dras tillbaka. Att tillhandahålla uppgifter är frivilligt, men det är nödvändigt för att avtalet ska kunna fullgöras.

12. Rekrytering;

Uppgifterna kan komma att behandlas under den tid som krävs för rekryteringsprocessen och ingåendet av kontraktet, och i fallet med ytterligare uppgifter, lämnas frivilligt - baserat på ditt samtycke. De kan även användas för framtida rekryteringsändamål - baserat på ditt samtycke - under en period på högst 3 år (denna period räknas från slutet av det år då ansökan inkom). Att tillhandahålla personuppgifter är frivilligt, men tillhandahållandet av vissa uppgifter kan vara nödvändigt för att genomföra rekrytering, samt för att ingå ett avtal. Konsekvensen av att inte tillhandahålla dessa uppgifter kommer att bli underlåtenhet att utföra ovanstående verksamhet.

§3 Vem kan vi överföra dina uppgifter till?

Vi överför dina uppgifter till andra enheter endast när det är nödvändigt för att uppnå de ändamål med behandlingen som avses i §2 och endast i den utsträckning som är nödvändig för att uppnå detta mål. Som regel samlar vi in ​​och behandlar endast de uppgifter som du har lämnat till oss, med förbehåll för de uppgifter som samlas in automatiskt (cookies). Mer om cookies finns i §7.

Vid behov kan dina uppgifter överföras till enheter som vi samarbetar med i genomförandet av ovanstående. syften, särskilt ett värdföretag, ett IT-företag/-enhet som hanterar webbplatsen, ett företag som tillhandahåller redovisnings- och bokföringstjänster, ett företag som tillhandahåller ett faktureringsprogram, ett företag som tillhandahåller nyhetsbrevstjänster, ett företag som tillhandahåller molntjänster, enheter som tillhandahåller marknadsföringstjänster, enheter tillhandahållande av administrativa tjänster, enheter som tillhandahåller konsulttjänster, underleverantörer, advokater, kurirer eller postoperatörer, utbildningsplattform, plattform för sociala medier, plattform för kundtjänst, plattform för att göra möten, plattform för att dela produkter eller tillhandahålla tjänster, andra enheter som stödjer administratören i att uppnå ändamålen med behandlingen.

Ett IT-företag, redovisningstjänster, ett nyhetsbrevsföretag, ett företag som tillhandahåller ett faktureringsprogram, en enhet som tillhandahåller marknadsföringstjänster, en enhet som tillhandahåller administrativa och konsulttjänster, kurirer, postoperatörer, en kundtjänstplattform, en plattform för att dela produkter eller tillhandahålla tjänster till andra enheter som stödjer administratören i fullgörandet av behandlingsändamål.

Data kommer som regel inte att överföras utanför EES, med förbehåll för de situationer som beskrivs nedan. I andra fall, om uppgifterna överförs utanför EES, kommer de att baseras på ditt samtycke, standardavtalsklausuler eller baserat på andra skyddsåtgärder enligt GDPR, efter att ha träffat bl.a. informationsskyldighet.

Tjänster som tillhandahålls av Google eller Facebook (META) utförs i allmänhet av enheter baserade i Europeiska unionen. Men på grund av den globala karaktären hos dessa enheters verksamhet kan dina data överföras till USA i samband med deras lagring på amerikanska servrar (helt eller delvis). Oavsett vilket har Google och Facebook implementerat skyddsåtgärder i linje med kraven i GDPR, som syftar till att skydda personuppgifter genom användning av standardavtalsklausuler. Mer information om principerna för databehandling av ovan nämnda leverantörer, finns i sekretesspolicyn för varje enhet.

Dina uppgifter (om de härrör från syftet med behandlingen) kan också överföras utanför EES till följande enheter:

Active Campaign LLC 1 N Dearborn St., 5th Floor, Chicago, Illinois 60602

2) Asana, Inc., 1550 Bryant Street, 2nd Floor San Francisco, California 94103,

 

§4 Vilka rättigheter har du?

I samband med GDPR har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter, korrigera personuppgifter, radera personuppgifter, begränsa behandlingen av personuppgifter, invända mot behandling av personuppgifter, överföra personuppgifter, återkalla samtycke till databehandling; återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som utfördes innan dess återkallelse. Detaljerad information om ovanstående rättigheter finns i GDPR-förordningen, det vill säga i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för enskilda med avseende på behandling av personuppgifter och om fri rörlighet för sådana uppgifter, och upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig lag har du rätt att lämna in ett klagomål till ordföranden för byrån för skydd av personuppgifter. I det här fallet uppmuntrar jag dig dock att kontakta mig i förväg för att klargöra dina tvivel.

 

§5 Är dina uppgifter profilerade?

Administratören analyserar personuppgifter på ett automatiserat sätt, med hjälp av verktyg som tillhandahålls av mjukvaruleverantörer (t.ex. med hjälp av statistik, historik), endast i den utsträckning som inte har några rättsliga effekter på dig eller inte väsentligt påverkar din situation, inklusive garanterade rättigheter och frihet . Syftet med databehandling på ett automatiserat sätt är att lära sig Användarnas preferenser (mer information om analysen finns i §7 Cookies Policy).

§6 Lagbestämmelser som gäller på personuppgiftsområdet

I frågor som inte är reglerade ska relevanta lagbestämmelser, inklusive europeisk lag (t.ex. GDPR), gälla.

 

§7 Cookiespolicy

Webbplatsen samlar inte automatiskt in någon information, förutom information som finns i cookiefiler. Dessa uppgifter samlas in på ett sätt som förhindrar identifiering av Användaren, den sk anonyma uppgifter.

Cookiefiler (så kallade "cookies") är IT-data, i synnerhet textfiler, som lagras på Webbplatsanvändarens slutenhet och är avsedda för användning av Webbplatsen. Cookies innehåller vanligtvis namnet på webbplatsen de kommer från, deras lagringstid på slutenheten och ett unikt nummer.

Cookies används: för att anpassa innehållet på webbplatsen till användarens preferenser och för att optimera användningen av webbplatsen, samt för att skapa statistik som hjälper till att förstå hur användarna använder webbplatsen, vilket gör det möjligt att förbättra dess struktur och innehåll.

Du kan själv göra ändringar i cookieinställningarna. I många fall tillåter webbläsaren att cookies lagras på användarens slutenhet som standard. Detaljerad information om möjligheterna och sätten att hantera cookies finns i programvarans (webbläsare) inställningar. Underlåtenhet att samtycka till cookies kan begränsa driften av vissa funktioner på webbplatsen.

Administratören använder teknik som övervakar åtgärder som vidtas av användaren på webbplatsen:

- Facebook-konverteringspixel (Meta) tillhandahållen av Meta Platforms Ireland Limited - för att hantera annonser på Meta och genomföra remarketingaktiviteter; Facebook Pixel är en kod som publiceras på en webbplats som låter dig nå en målgrupp baserat på data från personer som har använt webbplatsen. Som en del av Facebook Pixel-funktionen är det därför möjligt att visa publicerade annonser på Metaägda portaler endast för användare av portalen som visat intresse för produkter eller tjänster eller har gemensamma faktorer för ovanstående. människor. Dessa uppgifter behandlas utifrån administratörens berättigade intresse (artikel 6(1)(f) i GDPR). Detaljerad information om Facebook Pixel finns på sidan för Facebooks sekretesspolicy (Meta).

- Googles verktyg, inklusive Google Analytics från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Data som erhållits som en del av användningen av ovanstående Jag använder verktygen för att analysera webbplatsens statistik. Google Analytics använder sina egna cookies för att analysera webbplatsanvändares handlingar och beteende. Dessa filer används för att lagra information, till exempel från vilken sida användaren kom till den aktuella webbplatsen. Hjälp till att förbättra webbplatsen. Dessa uppgifter behandlas utifrån administratörens berättigade intresse (artikel 6(1)(f) i GDPR). Detaljerad information om Google Analytics finns på webbplatsen: regler för användning av Googles verktyg.

 

§8 Sociala plugins

Webbplatsen använder plug-ins, widgets och andra sociala verktyg som tillhandahålls av sådana portaler som: Facebook (Meta), Instagram, YouTube, LinkedIn. Reglerna för behandling av personuppgifter beskrivs direkt på sidorna på ovan nämnda webbplatser. tjänsteleverantörer.

 

§9 Gemensamt kontrollansvar

Uppgifterna som behandlas för ändamålen med statistik som samlas in inom Facebook (Meta)-plattformen samadministreras av Administrator och Meta Platforms Ireland Limited, med sitt registrerade kontor på 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, nedan kallad som medadministratör. Detaljerade regler om samadministration av data, inklusive information om rättigheter, beskrivs på sidan Integritetspolicy.

Uppgifterna som behandlas inom LinkedIn-plattformen samadministreras av administratören och LinkedIn Ireland Unlimited Company, adress: Legal Dept. (Sekretesspolicy och användaravtal), Wilton Place, Dublin 2, Irland, nedan kallad Joint Controller. Detaljerade regler om samadministration av data, inklusive information om rättigheter, beskrivs på sidan Integritetspolicy.

Administratören behandlar data utifrån Administratörens berättigade intresse, bestående i att genomföra analyser av Användarnas aktivitet, samt deras preferenser, för att förbättra de funktioner och tjänster som tillhandahålls. I frågor som rör personuppgifter kan du kontakta både Handläggaren och Medförvaltaren.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.